Úvodní strana

Stanovy

Článek I

Název občanského sdružení: "Klub SUN" Sídlo občanského sdružení: Bílá 1969, Náchod, PSČ 547 01

1/ Sdružení působí na území České republiky.

2/ Jednacím jazykem občanského sdružení je čeština.

Článek II

Podstata a cíle sdružení

1/ Podstatou "Klubu SUN", je sdružit na bázi občanského sdružení dle příslušných ustanovení podle § 6 zákona č. 83/1990 Sb. ze dne 27.3.1990 o sdružování občanů, ve znění novel, ty subjekty, které usilují o rozvoj občanské společnosti.

2/ Hlavním cílem sdružení je vytvořit v Náchodě - oblast SUN (sídliště u nemocnice) - veřejný prostor, který bude sloužit především pro rodiny s dětmi. - posiluje prvořadou a nezastupitelnou roli rodiny a rodičovské výchovy, pomáhá maminkám na mateřské dovolené, které se často cítí izolované či společností nedoceněné, navázat kontakt s jinými maminkami a nalézt prostor pro činnost svou i svých ratolestí - získává a předává odborné poznatky o výchově, zdraví a psychologii rodinného života - umožní rodičům vzájemně se společensky i neformálně stýkat, vzdělávat se a využívat vlastních schopností či znalostí - obohatí děti o nové kamarády, vztahy a zkušenosti, nabídne jim prostředí vzájemné důvěry - poskytne prostor pro vzájemnou pomoc, předávání zkušeností a služby - pořádá akce pro veřejnost (bursy, výstavy, besedy a odborné semináře pro širokou veřejnost..) a dětské programy (karneval, besídky,…) - spolupracuje s jinými organizacemi

Článek III

Členství ve sdružení

1/ Členem ve sdružení se může stát jakýkoliv občan České republiky. Členství vzniká na základě výše popsaných úkonů okamžikem schválení 2/3 členů přítomných na členské schůzi.

2/ Členství ve sdružení zaniká oznámením o ukončení členství, a dále pak úmrtím fyzické osoby, případně vyloučením člena za činnost, která je v hrubém rozporu s cíli sdružení a nebo nezaplacením členského příspěvku na kalendářní rok. Členství zaniká na základě výše popsaných úkonů okamžikem schválení 2/3 členů přítomných na členské schůzi.

3/ Člen sdružení přispívá na provoz orgánů sdružení a naplnění jeho cílů finančním příspěvkem, a to každoročně a alespoň ve výši stanovené jako minimální příspěvek člena, usiluje o dobré jméno a rozkvět sdružení.

4/ Člen sdružení má právo formou referenda rozhodovat svým hlasem o všech záležitostech klubu SUN, které jsou hlasovatelné.

5/ Člen sdružení má přednostní právo využívat služeb klubu.

Článek IV

Zdroje sdružení

1/ Občanské sdružení "Klub SUN" je nezisková organizace.

2/ Zdrojem sdružení jsou pravidelné finanční příspěvky členů, jednorázové finanční příspěvky fyzických a právnických osob podporujících cíle sdružení, dary, státní dotace, prostředky nadací, granty, jakož i zdroje pocházející z výsledků případných vlastních podnikatelských aktivit sdružení, realizovaných v souladu s platnými právními předpisy.

3/ Výši ročního členského příspěvku každoročně rozhodne členská schůze.

4/ Jedná se o sdružení pracující na základě svépomoci, tzn., že veškerá činnost ve sdružení je dobrovolná. Získané prostředky slouží výlučně na krytí nákladů vlastního provozu sdružení a jeho orgánů, dále pak na rozvoj vlastních podnikatelských aktivit sdružení realizovaných v souladu s jeho cíli a plně v souladu s platnými právními předpisy, a konečně k podpoře aktivit, které bezprostředně na cíle sdružení navazují.

5/ Sdružení hospodaří s vlastním majetkem vytvářeným dary, odkazy, dotacemi, členskými příspěvky, jakož i dalšími příjmy dosahovanými v souladu s platnými právními předpisy. Sdružení může hospodařit též s majetkem svěřeným jí do užívání.

6/ V rámci platného právního řádu je sdružení oprávněno vyvíjet též vlastní hospodářskou činnost, případně se na takovéto činnosti jiných osob podílet.

7/ Účetní uzávěrka se provádí k 31.12. příslušného kalendářního roku a musí být vyhotovena nejpozději do 31.3. roku následujícího.

Článek V

Orgány sdružení

1/ Orgány sdružení jsou: - členská schůze sdružení - výbor sdružení - předseda sdružení - místopředseda sdružení - kontrolní komise sdružení

2/ Členská schůze sdružení je nejvyšším orgánem sdružení s všeobecnou pravomocí. Schází se nejméně jednou ročně, případně tehdy, požádá-li o její konání alespoň jedna třetina všech členů sdružení. Členskou schůzi svolává předseda, termín jejího konání stanoví výbor alespoň 14 dní předem. Členská schůze zejména: - schvaluje hlavní směry činnosti sdružení - volí členy výboru, pokud členství ve výboru nevyplývá z jejich funkce - volí členy kontrolní komise - rozhoduje o všech důležitých otázkách činnosti sdružení - rozhoduje o vzniku a zániku členství a o odvolání členů od rozhodnutí kontrolní komise - usnáší se o změnách stanov sdružení Členská schůze je usnášeníschopná v případě účasti nadpoloviční většiny všech členů sdružení. Členské schůze je přístupná široké veřejnosti.

3/ O hlasovatelnosti jednotlivých otázek rozhoduje výbor sdružení. K platnosti usnesení členské schůze je potřeba dvoutřetinové většiny přítomných členů sdružení v těchto případech: - volba výboru - volba členů kontrolní komise - změna stanov sdružení - vyloučení člena sdružení V ostatních záležitostech se členská schůze usnáší prostou většinou přítomných členů.

4/ Výbor sdružení (dále výbor) je nejvyšším orgánem sdružení v období mezi členskými schůzemi. Výbor je nejméně pěti členný včetně předsedkyně, musí mít vždy lichý počet členů a je volen na období dvou let. Členy výboru jmenuje přípravný výbor sdružení, poté vždy členská schůze sdružení. Výbor zejména: - rozhoduje o společenské a hospodářské činnosti sdružení - schvaluje zakládání účelových případně hospodářských zařízení sdružení, jakož i formy a podmínky jeho účasti na podnikání jiných právnických osob, pokud to připouštějí platné právní předpisy - schvaluje uzavírání smluv a dohod o různých formách spolupráce s jinými subjekty - rozhoduje o poskytování prostředků sdružení jednotlivým právnickým a fyzickým osobám - řídí běžnou činnost sdružení a schvaluje uzavírání pracovních smluv s pracovníky sdružení - stanoví případnou výši odměn funkcionářům a pracovníkům sdružení - připravuje podklady pro jednání členské schůze Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna alespoň dvoutřetinová většina jeho členů. K platnosti usnesení výboru je nezbytný souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů a v případě volby předsedy a místopředsedy sdružení souhlas nadpoloviční většiny všech členů výboru.

5/ Předseda sdružení zastupuje sdružení navenek jako jeho statutární orgán. Předseda je volen výborem vždy na období dvou let. Předseda zejména: - svolává zasedání členské schůze - svolává zasedání výboru - řídí orgány a organizace sdružení - ve spolupráci s místopředsedou připravuje podklady a náměty pro jednání výboru sdružení.

6/ Místopředseda sdružení je představitelem a řídícím orgánem správního a výkonného aparátu sdružení. Místopředsedu jmenuje výbor a to na dobu dvou let. Místopředseda má právo zastupovat sdružení navenek jako statutární orgán stejně tak jako předseda. Místopředseda může být jmenován rovněž zvolený člen výboru. Není-li místopředseda členem výboru sdružení, účastní se zasedání pouze s hlasem poradním. Místopředseda může být rovněž zaměstnancem sdružení. Místopředseda zejména: - řídí běžnou administrativní a výkonnou činnost sdružení - zabezpečuje přípravu podkladů pro jednání předsedy, výboru a členské schůze sdružení - dle pokynů výboru, případně pokynů kontrolní komise sdružení organizačně zabezpečuje kontrolu účelnosti čerpání prostředků sdružení jednotlivými subjekty, kterým příspěvky byly poskytnuty. Místopředseda funkčně přímo podléhá předsedovi sdružení.

7/ Kontrolní komise sdružení je tříčlenný orgán volený členskou schůzí na období dvou let. Kontrolní komise si ze svého středu volí předsedu, který ji zastupuje navenek v jednání s výborem a jinými orgány sdružení. Členem kontrolní komise nemůže být žádný z členů výboru, ani místopředseda sdružení. Kontrolní komise zejména: - kontroluje činnost orgánů sdružení - sleduje finanční hospodaření sdružení a vyhodnocuje výsledky kontrol zaměřených na využití jeho prostředků - veškeré závěry kontrolní komise jsou pro všechny orgány, funkcionáře a členy sdružení závazné. Členové mají právo se odvolat ke členské schůzi.

8/ Do doby zvolení či ustanovení orgánů sdružení plní veškeré jejich funkce její přípravný výbor, a to buď prostřednictvím svého zmocněnce, případně společným jednáním nejméně dvou jeho členů.

Článek VI

Zánik sdružení

1/ Sdružení zaniká usnese-li se na jeho zániku členská schůze dvěma třetinami přítomných hlasů.

2/ Před zánikem sdružení se provede likvidace jeho majetku.

3/ Likvidační přebytek majetku sdružení se v případě jeho zániku rozdělí mezi jeho členy, a to podle poměru jejich, do té doby realizovaných členských příspěvků.

Článek VII

Závěrečná ustanovení

2/ Problematiku podpisových práv funkcionářů sdružení, jakož i dalších vztahů jeho orgánů upravují příslušné interní organizačně - kompetenční normy sdružení schválené orgány sdružení.

1/ Tyto stanovy nabývají účinnosti okamžikem jejich registrace příslušným orgánem státní správy.

V Náchodě dne 1.3.2004